Jste zde

Energeticky plusové budovy

29.11.2017

Ve dnech 22.11. a 28.11. proběhly v prostorách Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT semináře na téma „Energeticky plusové budovy“. Tyto semináře navazovaly na říjnové setkání zástupců ministerstev a institucí z České republiky a Německa.

V dopolední části programu byli účastníci seznámeni s německou iniciativou „ Effizienzhaus Plus“, která podporuje výzkum i výstavbu energeticky plusových domů v Německu. Ředitel Centra Lukáš Ferkl informoval o zapojení ČVUT UCEEB v rámci sítě, možnostech spolupráce a snaze vybudovat několik demonstračních projektů v naší zemi. Dále byly zmíněny příklady možných finanční nástroje identifikované v projektu FINERPOL  a začlenění tématu energeticky plusových domů do platformy EEB-CZ. Poté byl na příkladech ukázán komplexní přístup při přípravě výstavby a rekonstrukcí veřejných budov.

V odpolední části programu byla diskutována problematika hodnocení energeticky nulových či plusových budov v podmínkách ČR. Vzhledem ke komplexnosti tématu bylo nutné vyjasnit si definice a přístupy vycházející z české legislativy a poukázat tak na důsledky, které v praxi přináší jejich nejasná interpretace. Významná byla diskuze nad termíny a výpočty celé řady ukazatelů jako dodané energie, poměrů obnovitelné primární energie, energetické náročnosti budov a srovnání se se způsobem výpočtů v Německu. Na příkladech domů s různými energetickými technickými řešeními byla simulována nejen jejich energetická bilance, ale zároveň zohledněna ekonomika investičních a provozních nákladů.

Na závěr semináře byly diskutovány zkušenosti a názory všech zúčastněných, z nichž vyplynuly možné cesty do budoucna. Důležité je v ČR významně posílit povědomí o energeticky efektivní výstavbě a postupnými kroky tak společně přispět k udržitelné výstavbě.